Cont Lei: RO55RZBR0000060016622002
Cont Euro: RO44RZBR0000060016622006

Banca Raiffeisen, Agentia Smardan
Str. Regina Elisabeta, nr.30, sc. A, ap.24, sector 5, Bucuresti
tel. 021/310.75.11/
fax.021/311.55.46
www.bavariatour .ro
[email protected] .ro

CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice Nr. ______ din ___ / ___ /

Părţile contractante

S.C. BAVARIA HOLIDAY GROUP S.R.L, Agentia de Turism Bavaria Tour, cu sediul în Bucuresti, str. Zagazului, nr. 13-19, sc. B, ap.b427, sector 1, cu punct de lucru in Bucuresti, Str. Regina Elisabeta, nr.30, sc. A, ap.24, sector 5, CUI 32947801 , Reg Com J40/3367/2014 , tel. 021/310.75.11, fax 021/311.55.46, e-mail: [email protected] .ro, cu licenţa de turism nr. 7128/7.04.2014, reprezentată prin Camelia Badiu, în calitate de Director General, denumită în continuare Agenţia,

si Turistul

Dl/D-na________________________________,domiciliat(a) în________________, str.____________________, nr._____, bl.___, sc.____, ap.____, et.___, judetul / sector_____________, telefon____________________, posesor / posesoare a BI/CI cu serie si nr._______________, CNP _______________________,e-mail ____________________, au convenit încheierea prezentului contract, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, precum si a Ordinului nr.516/2005.

Numele si prenumele turistilor inscrisi in pachetul de servicii Adult/copil (A/C) Data nasterii Nr. Pasaport
       
       
       
       
       
       

I. DISPOZITII GENERALE

1. Pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract este organizat de avand Polita de asigurare insolvabilitate   seria   nr   valabila pana la data de: Incheiata la     , care garantează buna executare a acestuia în baza contractului încheiat cu Agenţia.

2. Agenţia comercializează pachete de servicii turistice în următoarele variante:

a) servicii turistice la cerere (programele organizate special la solicitarear turiştilor)

b) servicii din oferta standard (servicii turistice preorganizate de agenţie, prezentate in catalog si oferta)

c) servicii turistice interne (servicii turistice interne, comercializate pe bază de vouchere sau bilete de odihnă şi/sau de tratament)

3. Bonul de comandă, confirmarea de servicii, biletul de odihnă şi/sau de tratament, oferta standard a agenţiei de turism expusă în materialele de prezentare si documentele de plata fac parte integrantă din prezentul contract.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a uneia dintre variantele de servicii turistice prevăzute la cap. I, în schimbul plăţii preţului. 

PROGRAM CONTRACTAT  
TIP CAZARE HOTEL/VILA
TIP CAMERA SGL DBL TRL APART TRANSPORT
SERVICII MASA FARA BB HB AI PENS.COM. PERIOADA
SOLICITARI SPECIALE ALE TURISTILOR:

III. Preţul

1. Preţul contractului este _________________________ pentru ____ adulţi şi ____ copii (în cazul plăţilor în RON, se calculeaza cursul BNR din ziua plăţii + 2%) şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A.

Avansul este de ______________ , iar plata finala se va face pana la data de ________________. Avansul se achită la înscriere şi reprezintă minim 25% din preţul contractului.

2. Preţul este publicat în cadrul ofertei standard a Agenţiei pentru serviciile din oferta standard şi pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament sau este înscris în confirmarea de servicii, în cazul serviciilor la cerere.
3. Preţul contractului poate fi modificat, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor:

a) costurilor de transport, inclusiv costul carburantului;

b) redevenţelor şi taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist;

c) cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
IV. MODALITĂŢI DE PLATĂ

Modalităţile de plată a preţului contractului sunt:

Avansul se achită la înscriere şi reprezintă minim 25% din preţul contractului.
Plata finală a pachetului de servicii se face cu minim 30 zile înainte de data începerii programului/pachetului de servicii turistice
V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENŢIEI

1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 7 zile înainte de data plecării.

2. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau agenţia de turism organizatoare constată că nu le va putea realiza, Agenţia este obligată:

a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice, fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.
3. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv în situaţia în care aceste obligaţii trebuiau îndeplinite de către o altă agenţie de turism sau de către alţi prestatori de servicii, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;

b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau a unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau itinerar, anulari ale anumitor curse aeriene, terestre sau maritime, inchiderea temporara a traficului rutier, feroviar sau aerian, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, calamitati naturale, greve, razboaie, schimbari politice, dezastre, conditii meteorologice, etc)

În situaţia în care neexecutarea obligaţiilor contractuale se datorează agenţiei de turism organizatoare, Agenţia are dreptul să cheme în

4. Agenţia are obligaţia să furnizeze turistului, în termen de 2 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:

a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, cele ale autorităţilor locale care pot ajuta turistul în caz de nevoie; în cazul în care aceste reprezentanţe sau autorităţi locale nu există, turistul trebuie să dispună de un număr de apel de urgenţă sau de orice altă informaţie care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;

c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;

VI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE TURISTULUI
1. Daca turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în pachetul de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa in scris Agenţia cu cel putin 10 zile inaintea datei de plecare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
2. Daca preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.

3. Turistulare obligatia sa verifice corectitudinea datelor de pe documentele de calatorie (nume complet si corect, data nastere, etc.) precum si alte documente eliberate de agentia de turism si sa retina toate informatiile furnizate de reprezentantii agentiei, indiferent de forma prezentarii (scris sau verbal).

4. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 3 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. V pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:

a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

5. Daca Agenţia anulează călătoria înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară,propus de Agentie;

b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, cu rambursarea imediata a diferenţei de preţ;

c) să i se ramburseze toate sumele achitate în virtutea contractului.

6. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane mentionat in contract, iar Agenţia a informat in scris turistul în termen de cel putin 7 zile calendaristice premergătoare datei plecării;

b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror

consecinţe nu au putut fi evitate);

c) anularea s-a făcut din vina turistului.

7. Turistul are dreptul să rezilieze contractul în orice moment iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii.

8. Dacă turistul, după achitarea şi confirmarea serviciilor, solicită schimbarea datei de plecare, schimbarea hotelului sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract.

9. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

10. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

11. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament) în vederea acordării serviciilor turistice, să păstreze integritatea bunurilor din unităţile de cazare, alimentaţie publică, mijloace de transport, în caz contrar urmând să suporte contravaloarea pagubelor produse.

VII. ASIGURARI

Turistul este asigurat pentru riscul de insolvabilitate şi/sau de faliment al Agenţiei Bavaria Tour la Societatea de Asigurare Omniasig Vienna Insurance Group S.A. cu sediul in localitatea Bucuresti, str. Aleea Alexandru, nr 51, Sector 1, telefon 0214057420, fax 0213114490. Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, boala sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

In cazul in care asiguratul nu efectueaza repatrierea turistului, turistul are obligatia de a anunta imediat asiguratorul prin telefon, fax sau e-mail. In aceasta situatie asiguratorul nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupa intoarcerea turistului in Romania, in

conditiile prezentei polite de asigurare.

a. In cazul in care turistul solicita de la asigurat rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre asigurat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente

justificative. Turistul poate solicita asiguratului rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

b. Turistul are obligatia de a notifica asiguratorul, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata asiguratului privind rambursarea sumelor achitate si/ sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la pct. a

c. In cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre asigurat, turistul nu a primit sumele solicitate de la asigurat, are loc evenimentul asigurat.

c. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat turistul are obligatia de a transmite asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative.

f. Documentele justificative constau in principal in :

– contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;

– confirmarile de primire precizate la pct. 10.2, 10.3 si 10.5.;

– fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor

– fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor

g. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de turist in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prefederilor pct. 9.2.

h. Din despagubire se scade fransiza mentionata pe polita.

i. Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre asigurator a documentelor justificative de la turist.

j. In cazul in care dupa plata despagubirii asiguratul plateste debitul catre turist, turistul are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la asigurat a sumelor reprezentand debitul de rambursare a sumelor achitate de turist; de repatriere.

Agentia recomanda si incheierea unei polite storno pentru a acoperi eventualele penalitati de anulare din motive de forta majora, precum si a unor polite facultative pentru asistenţă în caz de boală, accidente şi altele asemenea, contract de asigurare pentru bagaje, etc

VIII. DOCUMENTELE CONTRACTULUI SE CONSTITUIE CA ANEXA LA ACEST CONTRACT SI SUNT URMATOARELE:

a) voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie, dupa caz;

b) programul turistic, in cazul actiunilor turistice.

IX. TARIFE, PRETURI, CONDITII SI TERMENE DE PLATA

Preturile si tarifele pachetelor de servicii sunt stabilite prin contract. Orice modificare (referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanelor titulare de contract sau orice element principal ce face obiectul contractului) la cererea titularului din contract se taxeaza cu 25 euro de persoana; schimbarea se va face numai daca exista aceasta posibilitate si daca nu intra in contradictoriu cu penalizarile de anulare a pachetului.

Preturile si tarifele cuprind atat contravaloarea serviciilor de baza cat si contravaloarea serviciilor suplimentare solicitate de TURIST precum si a eventualelor taxe obligatorii.

Preturile si tarifele pot fi modificate unilateral de Agentia ca urmare a variatiilor costurilor de transport, inclusiv costul carburantului, redeventelor si taxelor aferente serviciilor rutiere, feroviare, aeriene sau navale, a taxelor de turist sau a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

In cazul in care pretul stabilit prin contract este majorat cu peste 10%, TURISTUL poate rezilia contractul, cu dreptul de recuperare a sumelor achitate, notificand agentiei Agentia intentia de reziliere, in scris, in termen de 3 zile de la data comunicarii preturilor majorate.

TURISTUL are obligatia sa achite 25% din pretul serviciilor solicitate in momentul efectuarii comenzii sau al semnarii contractului daca nu a fost facuta comanda iar restul sumei trebuie achitata pana cel tarziu cu 30 de zile inainte de inceperea programului. Daca comanda intervine in intervalul celor 30 de zile, serviciile vor fi achitate integral la data semnarii comenzii.

Nerespectarea de catre TURIST a termenelor de plata da dreptul agentiei Agentia sa rezilieze contractul si sa solicite despagubiri pentru daunele suferite.

X. MODIFICARI, RETRAGERI, ANULARI

In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una din prevederile esentiale ale contractului, aceasta va informa TURISTUL cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii, iar acesta urmand sa comunice agentiei in termen de 5 zile de la primirea instiintarii hotararea sa de a opta fie pentru rezilierea contractului fara plata de penalitati, fie acceptarea noilor conditii ale contractului. TURISTUL nu poate modifica unilateral nici una din prevederile contractului.

In cazul in care TURISTUL reziliaza contractul ca urmare a modificarilor impuse de Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, TURISTUL poate opta fie pentru acceptarea la acelasi pret a unui alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, fie pentru acceptarea unui pachet de servicii de calitate inferioara, cu rambursarea diferentei de pret, ori pentru rambursarea integrala a sumelor achitate.

In cazul in care TURISTUL solicita efectuarea unor modificari in contract, cum ar fi modificarea datei de plecare, a numelui, a localitatii sau a hotelului, Agentia poate solicita despagubirea cu o suma egala cu suma de anulare-decomandare.

In cazul in care TURISTUL reziliaza contractul pentru un motiv care ii este imputabil, acesta va despagubi Agentia pentru prejudiciul creat agentiei ca urmare a rezilierii. Despagubirea se poate ridica la maxim pretul serviciilor turistice care fac obiectul contractului in functie de momentul in care intervine cererea de reziliere, astfel:

1. 25% din costul excursiei pentru retragerea pana la 30 zile inainte de plecare/intrare, incepand de la data inscrierii.

2. 50% din costul excursiei/sejurului pentru retragerea in intervalul 29-16 zile inainte de plecare/intrare.

3. 100% din costul excursiei/sejurului pentru retragerea in intervalul 15-0 zile inainte de plecare/intrare.

In cazul nerespectarii termenelor de decomandare/anulare prevazute responsabilitatea revine clientului.

TURISTUL nu poate solicita despagubiri agentiei in cazul in care anularea s-a facut ca urmare a nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in programul anexa, a unui caz de forta majora , si in cazul in care turistul a fost informat in termen de 15 zile calendaristice asupra acestor modificari.

In cazul in care TURISTUL, decomanda pachetul de servicii din motive medicale, rambursarea c/val pachetului de servicii turistice se va face de catre compania de asigurare, si numai pe baza unei asigurari storno, pe care agentia o recomanda, incheiata la contractarea pachetului.

In cazul rezervarilor de tip “Early Booking”, penalizarea pentru anulare, modificare de sejur este de 100% din valoarea pachetului. In cazul unor modificari de nume, numar de persoane, tariful rezervarii va fi recalculat la suma intreaga, fara reducerea de Ealry Booking.

XI. RECLAMATII SI LITIGII, RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Deficientele constatate de catre TURIST la fata locului, cu privire la realizarea pachetului de servicii turistice contractat, vor fi sesizate prompt, in scris, atat agentiei Agentia, in termen de maxim 5 zile de la intoarcerea din sejur.

TURISTUL nu va fi despagubit daca reclamatia survine dupa termenul de 5 zile de la intoarcerea din excursie si nu are la baza confirmarea reprezentantului local. Reclamatia se poate depune la sediul Agentia in termen de 5 zile de la intoarcerea din excursie.

Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal, in scris. Nu vor fi acceptate reclamatiile facute in numele mai multor persoane la finalul programului, despre care Agentia nu a fost informata in scris la data producerii evenimentului. Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate pe cale judecatoreasca, instanta competenta fiind de la sediul Agentia.

Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia cazurilor in care neindeplinirea sau indeplinirea defectuasa se datoreaza TURISTULUI, cand neindeplinirea obligatiilor este atribuita unui tert care nu este parte la contract, iar cauzele nu puteau fi prevazute sau evitate sau cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita.

Pentru daunele materiale cauzate de nerespectarea de catre Agentia a serviciilor cuprinse in contract, responsabilitatea acesteia privind despagubirea TURISTULUI nu poate depasi pretul pachetului de servicii turistice inscris in contract, respectiv contravaloarea serviciilor care nu au fost prestate.

XII. CLAUZE FINALE

1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107 /1999 republicata privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631 /2001, cu modificările ulterioare.

3. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107 /1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001.

4. “Conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, SC BAVARIA HOLIDAY GROUP SRL este operator de date cu caracter personal inscris sub nr. 31581 si prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dvs. prin acest document, avand ca scop colectarea datelor pentru emiterea biletelor de avion , furnizarea de servicii turistice si a serviciilor de cazare. Prin furnizarea datelor dumneavoastră personale, înţelegeţi şi sunteţi de acord cu transferarea acestora către companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii nostri contractuali din tara si/sau strainatate. Administrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară pentru furnizarea serviciilor de mai sus sau pentru o durata de 5 ani de la data incheierii contractului. Dacă, pe viitor, compania va fi achiziţionată de o terţă parte, este posibil ca datele să fie transmise pentru continuarea fără probleme a activităţii de afaceri. Furnizăm datele dumneavoastră autorităţilor competente şi forurilor de judecată la cerere şi în cazul in care acest lucru este solicitat de legislatia relevanta.”

In cazul intermedierii de catre Agentia a serviciilor de transport aerian, naval, feroviar sau rutier, acestea intra sub incidenta reglementarilor impuse de transportator, Agentia nefiind raspunzator de defectarea acestora sau modificarile in structura de organizare a transportului.
5.  Tarile care permit intrarea pe baza cartii de identitate sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Elvetia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.

Pentru toate celelalte tari este NECESAR PASAPORTUL.

Mai multe detalii gasiti pe site-ul Politiei de Frontiera: www.politiadefrontiera.ro.

Va rugam sa va asigurati ca documentele de calatorie, cartea de identitate sau pasaportul, nu prezinta urme de deterioare a elementelor de siguranta si sunt valabile minim 3 luni de la data terminarii calatoriei pentru destinatii din Uniunea Europeana si minim 6 luni de la data terminarii calatoriei pentru celelalte destinatii din afara Uniunii Europene. Pentru copii neinsotiti de ambii parinti este nevoie de procura notariala.

Contractul corespunde prevederilor legale in vigoare la data redactarii. El poate suferi modificari impuse de noua legislatie.

Turistul: Declar pe proprie raspundere ca am luat la cunostinta toate clauzele prevazute in Anexa la Contract (Programul excursiei) si sunt de acord cu ele.

REPREZENTANT Agentie Turist

(numele si prenumele, semnatura)